Výrok rozhodnutia :

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-003-777 k č.sp.: NBS1-000-001-920

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 na vymenovanie osoby - Ing. Vladimír Baláž narodený dňa xxxx trvalý pobyt Poroská 687/60, 925 28 Pusté Úľany, Slovenská republika - za vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.