Výrok rozhodnutia :

4D Financial Consulting s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-264-353 k č.sp.: NBS1-000-052-075

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade “) ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti 4D Financial Consulting s.r.o., so sídlom Kukučínova 98/14, 040 01 Košice, IČO: 48040703 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36821/V (ďalej ako „spoločnosť 4D Financial Consulting“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur) za nedostatok zistený dohľadom na diaľku v činnosti spoločnosti 4D Financial Consulting, a to za:
1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť 4D Financial Consulting nezabezpečila v období od 24.02.2019 do začiatku tohto sankčného konania, t.j. do 29.07.2020 nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, keďže osoba, ktorá je štatutárnym orgánom a zároveň vykonáva funkciu odborného garanta v spoločnosti 4D Financial Consulting, nespĺňala v uvedenom období požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pretože úspešne nevykonala odbornú skúšku a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch v lehote do 23.02.2019;
2. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že spoločnosť 4D Financial Consulting ako samostatný finančný agent na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.
Spoločnosť 4D Financial Consulting je povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, variabilný symbol: 48040703, konštantný symbol: 0558.