Výrok rozhodnutia :

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-305-537 k č.sp.: NBS1-000-057-981

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability (ďalej aj „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)
u k l a d á
podľa § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36853054 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4295/B (ďalej ako „spoločnosť CAPITAL MARKETS“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 35 000 eur (slovom: tridsaťpäť tisíc eur), na základe zistení nedostatkov za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2018 (ďalej len „dohliadané obdobie“) v činnosti spoločnosti CAPITAL MARKETS dohľadom na mieste, vykonanom v sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska na vykonanie dohľadu na mieste č. NBS1-000-027-168 zo dňa 02.08.2018, a to za:
1. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení platnom a účinnom do 02.01.2018 (ďalej len „zákon o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018“) tým, že informácie v marketingovom materiáli spoločnosti CAPITAL MARKETS distribuované klientom a potenciálnym klientom v období od 01.01.2018 do apríla 2018 pod názvom „Riadené portfólia 2017“ o výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“ za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 boli uvádzané nejednoznačne a zavádzajúco, pretože spoločnosť CAPITAL MARKETS použila pri výpočte celkového priemeru výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“, nesprávne údaje o výkonnosti klientov predmetnej investičnej stratégie z informačného systému CAPITOL;
2. porušenie článku 21 ods. 2 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/565 z 25.04.2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „delegované nariadenie 2017/565“) tým, že v období od 03.01.2018 do 30.06.2018 nemala spoločnosť CAPITAL MARKETS za účelom minimalizovania operačných rizík stanovené také účinné systémy a postupy, ktoré by zaistili bezpečnosť a integritu oddelenia Dealingu;
3. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 44 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. d) delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS vo svojom marketingovom materiáli Financial News 2018 v článku „Hodnotové portfólia spoločnosti CAPITAL MARKETS o.c.p.“ zreteľným spôsobom neupozornila klientov a potenciálnych klientov o tom, že údaje o výnosoch investičných stratégii spoločnosti CAPITAL MARKETS pri riadení portfólií klientov sa týkajú minulosti, a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov;
4. porušenie § 73c prvá veta zákona o cenných papieroch v spojení s článkom 50 ods. 8 prvá veta delegovaného nariadenia 2017/565 (do 02.01.2018 porušenie § 73c ods. 1 prvá veta zákona o cenných papieroch v znení platnom a účinnom do 02.01.2018) tým, že informácia, ktorá bola v dohliadanom období zverejnená na webovom sídle spoločnosti CAPITAL MARKETS v časti „Informácie podľa MiFID - Vzorový výpočet poplatkov - Príklady poplatkov štrukturálne pre portfólio Klasik, Hodnotové a Indexové“ týkajúca sa tabuľkového vzorového príkladu predbežných poplatkov, ktoré spoločnosť CAPITAL MARKETS mohla klientovi účtovať pri poskytovaní investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch riadenie portfólia jednorazovo alebo priebežne bola zavádzajúca, pretože tabuľkový vzorový príklad predbežných poplatkov nevychádzal z historických údajov spoločnosti CAPITAL MARKETS;
5. porušenie § 71n ods. 3 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX a XXXX, ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nezaviedla vhodné opatrenia a postupy, ktoré by jej zabezpečili dostatok informácií o distribuovaných dlhopisoch od emitenta, spoločnosti XXXX;
6. porušenie § 71n ods. 2 a ods. 5 v spojení s § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým,
že spoločnosť CAPITAL MARKETS v prípade distribúcie dvoch emisií dlhopisov XXXX aXXXX ktoré emitovala spoločnosť XXXX nepostupovala v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nedostatočne posúdila zlučiteľnosť uvedených dlhopisov s potrebami svojich klientov;
7. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od marca 2018 do 30.06.2018 najmenej v troch prípadoch uzavrela také dodatky k platným Zmluvám o finančnom sprostredkovaní, ktorými umožnila preniesť na samostatného finančného agenta zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, konkrétne dlhopisov XXXX a XXXX , ktoré v roku 2018 emitovala spoločnosť XXX;
8. porušenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť CAPITAL MARKETS nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože v období najneskôr od apríla 2018 do 30.06.2018 najmenej v dvoch prípadoch zodpovednosť za vykonanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch umiesťovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku preniesla na samostatných finančných agentov, ktorí namiesto spoločnosti CAPITAL MARKETS zabezpečili predaj dlhopisov XXXX a XXXX emitovaných v roku 2018 spoločnosťou XXXX.
Spoločnosť CAPITAL MARKET je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 36853054.


Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 747/2004 Z. z.“ alebo „zákon o dohľade“) uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade o rozklade zo dňa 7. 1. 2021, ktorý v zákonnej lehote podala spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p, a. s. [IČO: 36853054, Pribinova 6, 811 09 Bratislava; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B; ďalej len „spoločnosť CAPITAL MARKETS“, „dohliadaný subjekt“ alebo „účastníčka konania“] proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. sp. NBS1-000-050-507, č. z. 100-000-265-133 zo dňa 15. 12. 2020 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým spoločnosti CAPITAL MARKETS bola podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) uložená pokuta vo výške 35 000 eur (slovom: tridsaťpäťtisíc eur) za porušenia povinností v oblasti činnosti obchodníka s cennými papiermi. Tieto porušenia zákonných povinností sú uvedené vo výrokovej časti prvostupňového rozhodnutia a boli nimi porušené ustanovenia právnych predpisov upravujúcich povinnosti dohliadaných subjektov v oblasti cenných papierov a investičných služieb. Pritom Banková rada Národnej banky Slovenska o podanom rozklade takto
r o z h o d l a :
Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom rozklad spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a. s. zo dňa 7. 1 .2021 zamieta a prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. NBS1-000-050-507, č. z. 100-000-265-133 zo dňa 15. 12. 2020 o uložení pokuty p o t v r d z u j e.