Výrok rozhodnutia :

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-6136/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 na voľbu osoby – Ing. Pavol Dorčák, dátum narodenia xxxx, trvale bytom Bajkalská 16027/29D, 821 05 Bratislava – navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.