Výrok rozhodnutia :

Allfin s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-081-022 k č.sp.: NBS1-000-014-569

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Allfin s.r.o., IČO: 36 217 484, so sídlom Popradská 54, 040 01 Košice, pokutu 500 eur (slovom: päťsto eur) za porušenie ustanovenia § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť Allfin s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže ani jedna osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Allfin s.r.o. alebo odborný garant spoločnosti Allfin s.r.o. nesplnili povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a následne po uplynutí tejto lehoty v čase od 22. marca 2017 do 11. júla 2017 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch.