Výrok rozhodnutia :

HABERL Consulting, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-961 k č.sp.: NBS1-0000-060-689

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti HABERL Consulting, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 53 574 966 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.