Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13043/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 podľa § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch :
1. Registračný dokument zo dňa 21.11.2013
2. Opis cenných papierov zo dňa 21.11.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list UCBSK 11H" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009598 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 10.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 20.11.2013 a so splatnosťou dňa 20.11.2018,
3. Súhrnný dokument zo dňa 21.11.2013 ktoré budú spolu po zverejnení tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.
Registračný dokument zo dňa 21.11.2013, Opis cenných papierov zo dňa 21.11.2013  a Súhrnný dokument zo dňa 21.11.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.