Výrok rozhodnutia :

VAB, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-289-712 k č.sp.: NBS1-000-055-576

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti VAB, s.r.o., so sídlom Kamenec 5, 935 25 Nová Dedina,
IČO: 45 981 299, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29231/N pokutu vo výške 400 eur (slovom štyristo eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti VAB, s.r.o. dohľadom na diaľku, a to za:
porušenie § 36 ods. 8 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 4
ods. 1 a 2 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 o predkladaní výkazov
o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie NBS č. 16/2018“) tým, že spoločnosť VAB, s.r.o. nepredložila Národnej banke Slovenska
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.06.2019,
za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.09.2019,
za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019,
za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka a
- ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019,
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, a to do troch mesiacov od skončenia roku 2019.