Výrok rozhodnutia :

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-941/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch na voľbu Ing. Ľudmily Bobokovej nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Nám. Sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava za člena predstavenstva Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976.