Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-9154/2014

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Všeobecnej úverovej banke, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov tak, že musia byť financované najmenej vo výške 70% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov. Tieto osobitné podmienky určuje Národná banka Slovenska na obdobie dvoch rokov, t. j. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016.