Výrok rozhodnutia : VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-10587/2014-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO: 35 903 058, na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." v časti F), v časti H) v bode 1a) a v časti K) v bode 4. Návrh úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." zo dňa 15. októbra 2014 je prílohou tohto rozhodnutia.