Výrok rozhodnutia : D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-999/2013-6

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve spoločnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, poisťovňa, akciová spoločnosť zriadená podľa rakúskeho práva, so sídlom Hernalser Gürtel 17, 1170 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom FN 53574 k (ďalej len „poisťovňa D.A.S. AG") predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo výške 100 % na spoločnosti D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s., so sídlom Šumavská 34,  821 08 Bratislava, IČO: 35 735 791 (ďalej len „poisťovňa D.A.S. Slovensko"), ktorým podiel poisťovne D.A.S. AG na základnom imaní poisťovne D.A.S. Slovensko a podiel na hlasovacích právach poisťovne D.A.S. Slovensko dosiahne 100 % a v dôsledku ktorého sa poisťovňa D.A.S. Slovensko stane dcérskou spoločnosťou poisťovne D.A.S. AG v jednej operácii priamo.
Podľa ustanovenia § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve Národná banka Slovenska určuje poisťovni D.A.S. AG lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonanie úkonu, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.