Výrok rozhodnutia : FASTFINANC, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č. z.: 100-000-033-745 k č.sp.: NBS1-000-009-482

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje  spoločnosti FASTFINANC, s. r. o., so sídlom Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 326 786 (ďalej len „účastník konania") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na vrátenie povolenia na poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODB-6171/2015-16 zo dňa 24. mája 2016. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu 1 rok  od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.