Výrok rozhodnutia : ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1447/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z.z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446 (ďalej len „správcovská spoločnosť ČSOB AM") a spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „banka ČSOB") podľa § 163 ods. 1 písm. g) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na predaj podniku správcovskej spoločnosti ČSOB AM banke ČSOB.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje na predaj podniku správcovskej spoločnosti ČSOB AM banke ČSOB lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.