Výrok rozhodnutia :

ADIKIA s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-305-209 k č.sp.: NBS1-000-063-957

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti ADIKIA s.r.o., so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 266 560, LEI: 097900CAKA0000035768 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 16. septembra 2021 vypracovaný ako jeden dokument vo formáte rastového prospektu EÚ podľa ustanovení článku 15 nariadenia o prospekte pre dlhopisy v listinnej podobe vo forme na meno spoločnosti ADIKIA s.r.o., so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 266 560, LEI: 097900CAKA0000035768 s názvom Dlhopis ADIKIA/GHB, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000019345 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 6 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 2 000 eur, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,5 % p.a., s dňom vydania 22. septembra 2021 a s postupným splácaním menovitej hodnoty dlhopisov s dátumom splatenia poslednej splátky 22. septembra 2027. Prospekt zo dňa 16. septembra 2021 je prílohou tohto rozhodnutia.