Výrok rozhodnutia :

Akadémia FG s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-196-201 k č.sp.: NBS1-000-042-075

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Akadémia FG s.r.o., so sídlom: Boliarov 7, 04 447 Boliarov, IČO: 45 436 291 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-3063/2010 zo dňa 29. marca 2010 tak, že ho zužuje o sektor prijímania vkladov, o sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a o sektor doplnkového dôchodkového sporenia.