Výrok rozhodnutia :

PBE, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9279/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti PBE, s.r.o., so sídlom Samova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 552 739 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-179/2006/PAGP zo dňa 4. decembra 2006 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-7617/2011 zo dňa 30. júna 2011 tak, že ho zužuje o sektor doplnkového dôchodkového sporenia. Spoločnosť PBE, s.r.o., so sídlom Samova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36 552 739 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.