Výrok rozhodnutia : Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13502/2012

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s ch v a ľ u j e podľa § 18 ods. 3 zákona o burze spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 zmeny Burzových pravidiel v týchto častiach: Časť II. Pravidlá pre členstvo, Článok 16 Povinnosti člena vo vzťahu k burze a klientom ods. 16.6 a Časť IX. Osobitné a záverečné ustanovenia, Článok 2 Záverečné ustanovenia ods. 2.3. Burzové pravidlá v znení schválených zmien sú prílohou tohto rozhodnutia.