Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-4470/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 00 681 709   podľa § 125 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  prospekt cenného papiera, ktorý sa skladá z týchto samostatných dokumentov:

1.Registračný dokument zo dňa 11.4.2013
2. Opis cenných papierov zo dňa 11.4.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list UCBSK10H (skrátene: HZL UCBSK10H)" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009051 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 30.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 27.3.2013 a so splatnosťou dňa 27.3.2018,
3. Súhrnný dokument zo dňa 11.4.2013.

Registračný dokument zo dňa 11.4.2013, Opis cenných papierov zo dňa 11.4.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 11.4.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.