Výrok rozhodnutia : Telefónica Slovakia, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODB-12791-5/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863 (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 64 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách") povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona o platobných službách (ďalej len „povolenie") v spojení s ustanovením § 63 písm. b) zákona o platobných službách v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok podľa § 79a zákona o platobných službách, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb.