Výrok rozhodnutia : Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-7842/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „spoločnosť AM SLSP, správ. spol., a.s.") povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov s názvom:Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov"), na základe žiadosti spoločnosti AM SLSP, správ. spol., a.s. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú.Depozitárom špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 25, IČO: 00 151 653. II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov v znení zo dňa 18.1.2013. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov. Špeciálny podielový fond profesionálnych investorov sa na účely zákona o kolektívnom investovaní považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie.