Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9322/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 podľa § 124 ods. 2  zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch :

1. Registračný dokument zo dňa 25.7.2013
2. Opis cenných papierov zo dňa 25.7.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárny záložný list UCBSK 9H" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120007667 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 20.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 17.12.2010 a so splatnosťou dňa 17.12.2015,
2. Súhrnný dokument zo dňa 25.7.2013, ktoré spolu budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Registračný dokument zo dňa 25.7.2013, Opis cenných papierov zo dňa 25.7.2013  a Súhrnný dokument zo dňa 25.7.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.