Výrok rozhodnutia : Gáborová Martina

Číslo rozhodnutia : ODT-11198/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") ukladá podľa ustanovenia § 144 ods. 4 písm. a) v spojení s ustanovením § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch podpredsedníčke predstavenstva spoločnosti PREFATEMPO, a.s., so sídlom Ulica Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 561 721: Martina Gáborová, r.č. xxxxxxx, bytom F. Lehára 1158/10, 984 01 Lučenec, pokutu 3 000 eur (slovom: tritisíc eur) za porušenie ustanovení § 170 ods. 3 a § 119 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 28 ods. 4 zákona o dohľade tým, že ako členka orgánu, ktorý riadi spoločnosť PREFATEMPO, a.s. a koná v jej mene, nezabezpečila splnenie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-5690/2011-8 zo dňa 17.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2012.