Výrok rozhodnutia :

Achmea B.V.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-204-908 k č.sp.: NBS1-000-044-26

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o cenných papieroch návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií emisií ISIN SK1110000801 a SK1110000876 cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 322 051, navrhovateľa spoločnosti Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory č. sp. 33235189 v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti Union poisťovňa, a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie podľa ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s ustanovením § 119 zákona o cenných papieroch na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2019 o ukončení obchodovania s vlastnými akciami na regulovanom trhu burzy cenných papierov. Spoločnosť Achmea B.V. vyhlasuje povinnú ponuku na prevzatie v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zákona o cenných papieroch