Výrok rozhodnutia :

Achmea B.V.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-213-751 k č.sp.: NBS1-000-045-806

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 118i ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory č. sp. 33235189 na uplatnenie práva výkupu akcií emisií ISIN SK1110000801 a SK1110000876 emitenta cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 322 051. Spoločnosti Achmea B.V. vzniklo právo výkupu akcií emitenta Union poisťovňa, a.s. dňa 10.1.2020 a je oprávnená uplatniť právo výkupu akcií podľa ustanovenia § 118i ods. 5 zákona o cenných papieroch najneskôr do 10.4.2020, kedy právo na uplatnenie výkupu akcií zanikne.