Výrok rozhodnutia : Žúrek Marek

Číslo rozhodnutia : ODT-13403/2013-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá podľa ustanovenia § 144 ods. 12 v spojení s ustanovením § 144 ods. 25 písm. b) zákona o cenných papieroch fyzickej osobe: Marek Žúrek, r.č. xxxxx, bytom Kvetná 1128/20, 905 01 Senica pokutu 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur) za porušenie ustanovenia § 54 ods. 3 zákona o cenných papieroch tým, že v období od septembra 2007 do februára 2011 prijímal na základe „Zmlúv o investovaní na forexovom kapitálovom trhu" a „Zmlúv o pôžičke" uzatvorených medzi ním a fyzickými osobami, finančné prostriedky, ktoré následne prevádzal na svoje účty č. XXXXXXX, č. XXXXXX a č. XXXXXXX vedené v Saxo Bank A/S, so sídlom Headquarters Philip Heymans Allé 15, DK - 2900 Hellerup, Dánske kráľovstvo. Marek Žúrek prostredníctvom platformy Saxo Trader finančné prostriedky od fyzických osôb investoval, na základe vlastného uváženia obchodoval s finančnými nástrojmi podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) a písm. i) zákona o cenných papieroch futures a finančné rozdielové zmluvy (CFD), fyzickým osobám vytváral a obhospodaroval portfólio finančných nástrojov, čím poskytoval investičnú službu riadenie portfólia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch bez povolenia Národnej banky Slovenska.