Výrok rozhodnutia :

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9488/2014-16


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti MetLife EU Holding Company Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Írsku, so sídlom 20 On Hatch, Hatch Street Lower, Dublin 2, Írsko, zapísaná v Írskom registri spoločností vedenom Úradom pre registráciu spoločností v Dubline pod číslom 504183 na to, aby sa správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti MetLife EU Holding Company Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným priamo. Nadobúdaná kvalifikovaná účasť spoločnosti MetLife EU Holding Company Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným na správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. bude vo výške 100% a celková kvalifikovaná účasť spoločnosti MetLife EU Holding Company Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným na správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. bude vo výške 100%. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v ktorej sa musí vykonať úkon, na ktorý bol tento predchádzajúci súhlas udelený.