Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-8930/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  I. udeľuje podľa § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272  (ďalej len „správcovská spoločnosť VÚB AM") povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom: VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond Active Bond"), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti VÚB AM. Podielový fond Active Bond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu Active Bond je VÚB, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 1, IČO: 31 320 155. II. schvaľuje v zmysle § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu Active Bond v znení zo dňa 24.7.2013. Štatút podielového fondu Active Bond tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu Active Bond nie je súčasťou predajného prospektu podielového fondu Active Bond. Podielový fond Active Bond vytvorený v zmysle zákona o kolektívnom investovaní spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010.