Výrok rozhodnutia : WM Consulting & Communication, s. r. o., IFF spoločnosť, a. s., JUDr. Branislav Jurga, Ing. Zdeněk Pátek

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-089-098 k č.sp.: NBS1-000-018-245

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje   

1. spoločnosti WM Consulting & Communication, s. r. o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798 (ďalej len „účastník konania č. 1"),  predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme priameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a hlasovacích právach u spoločnosti EDYPLUS s. r. o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881 (ďalej len „veriteľ"),

2. spoločnosti IFF spoločnosť, a. s., so sídlom Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 275 590 (ďalej len „účastník konania č. 2"), predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona o spotrebiteľských úveroch na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a hlasovacích právach u veriteľa,

3. žiadateľovi - JUDr. Branislav Jurga, dátum narodenia: xx. xx. xxxx, trvale bytom: Štefánikova 111, 921 01 Piešťany (ďalej len „účastník konania č. 3"), predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona o spotrebiteľských úveroch na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu vo výške 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach u veriteľa,

4. žiadateľovi - Ing. Zdeněk Pátek, dátum narodenia: xx. xx. xxxx, trvale bytom: Dominova cesta 30, 921 01 Banka (ďalej len „účastník konania č. 4"), predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. d) zákona o spotrebiteľských úveroch na nadobudnutie kvalifikovanej účasti vo forme nepriameho podielu vo výške 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach u veriteľa.

Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.