Výrok rozhodnutia :

GEVORKYAN, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-004-001 k č.sp.: NBS1-000-001-419

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 017 205, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 27.10.2016 pre dlhopisy spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica,
IČO: 36 017 205 s názvom „Dlhopisy GEVORKYAN 2021“ s prideleným kódom ISIN: SK4120012162 v najvyššej sume menovitých hodnôt 10 000 000 Eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 000 Eur, s dátumom vydania dňa 9.11.2016 a so splatnosťou dňa 9.11.2021. Prospekt cenného papiera zo dňa 27.10.2016 je prílohou tohto rozhodnutia.