Výrok rozhodnutia :

Exchange.sk, s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-279-447 k č.sp.: NBS1-000-058-048

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e
devízovú licenciu č. 800 693

spoločnosti Exchange.sk, s. r. o., so sídlom M. A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 53 537 912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48271/T na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 6 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.
Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú.
Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti.