Výrok rozhodnutia :

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-281-506 k č.sp.: NBS1-000-058-887

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhla podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s., so sídlom Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 842 369 na voľbu osoby – Ing. Michal Kolesár, dátum narodenia XXX, trvalý pobyt XXX – za člena predstavenstva spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s.