Výrok rozhodnutia : Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-658/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. so  sídlom  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť PaBK"), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zvolenie navrhovanej osoby - Ing. Dana Kondrótová, narodená dňa xx.xx.xxxx, trvalý pobyt Páričková 19,  821 08 Bratislava, Slovenská republika -  za členku dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK zo dňa 15. januára 2013.