Výrok rozhodnutia : Winners Group, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-3465/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í  podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosti Winners Group, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 44 092 890, udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. OPK-6765/2008-PLP zo dňa 16. mája 2008 a č. OPK-2900/2009 zo dňa 7. apríla 2009, zmenené rozhodnutím č. ODT-9448/2010 zo dňa 28. septembra 2010 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia.Spoločnosť Winners Group, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 44 092 890, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch
1. poistenia alebo zaistenia,
2. kapitálového trhu,
3. doplnkového dôchodkového sporenia,
4. prijímania vkladov,
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
6. starobného dôchodkového sporenia.