Výrok rozhodnutia : Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-72/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť PaBK"), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d. f." (s pôvodným názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný d. f.") na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK zo dňa 2. januára 2013. Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d. f." (s pôvodným názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný d. f.") v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.
 
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti PaBK lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.