Výrok rozhodnutia :

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9452/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054, na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi. Novým sídlom obchodníka s cennými papiermi bude Trnavská cesta 112 A, 821 04 Bratislava.