Výrok rozhodnutia : Vladimír Bazelides - Zmenáreň

Číslo rozhodnutia : ODB-9890/2015-3

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") v spojení s ustanoveniami § 4 ods. 4, § 24 ods. 1 a § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Devízový zákon") vydáva rozhodnutie, ktorým ukladá Vladimírovi Bazelidesovi, podnikajúcemu pod obchodným menom Vladimír Bazelides - Zmenáreň, miesto podnikania Horná 2261, 022 01 Čadca, IČO: 37 584 987 (ďalej len „účastník konania") podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písm. d) v spojení s § 24a ods. 2 písm. d) Devízového zákona pokutu vo výške 100 eur (slovom: sto eur) za porušenie ustanovenia § 6 ods. 3 písm. e) Devízového zákona v spojení s ustanovením § 6 ods. 3 písm. d) Devízového zákona v spojení s ustanovením § 6 ods. 8 Devízového zákona tým, že vykonával povolenú zmenárenskú činnosť prostredníctvom fyzickej osoby, u ktorej nebolo v čase vykonávania povolenej činnosti preukázané splnenie podmienky ukončeného úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.