Výrok rozhodnutia :

Arthemys s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-278-472 k č.sp.: NBS1-000-058-325

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Arthemys s. r. o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 53 460 171 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.