Výrok rozhodnutia : POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : OLP-10/2016-S

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom" alebo „zákon o dohľade") v konaní podľa tretej časti (§ 12 až § 34) zákona o dohľade o rozklade z 19. 4. 2016, ktorý v zákonom stanovenej lehote podala spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. [IČO: 35807598; sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1], zastúpená advokátskou spoločnosťou WERNER & Co. s.r.o. [IČO: 36869643; sídlo: Stromová 54/A, 831 01 Bratislava 37], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. OFS-1087/2016-1 z 1. 2. 2016, v znení opravy č. OFS-1087/2016-21 z 31. 3. 2016, ktorým Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, uložila spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. (veriteľovi v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov pre spotrebiteľov) podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 38 ods. 2 zákona o dohľade poriadkovú pokutu vo výške 10 000 eur (slovom desaťtisíc eur) za porušenie ustanovení § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 písm. b) zákona o dohľade tým, že neposkytla, v rozsahu a lehotách určených Národnou bankou Slovenska, potrebnú súčinnosť, informácie a doklady osobám povereným výkonom dohľadu na mieste, začatého dňa 15. 10. 2015 na základe poverenia NBS vydaného riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov č. OFS-11660/2015 z 13. 10. 2015, a tým sťažovala výkon dohľadu na mieste nasledovným spôsobom:

1.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu všetky vzory predzmluvnej a zmluvnej dokumentácie používanej pri jednotlivých druhoch produktov tak, ako boli požadované osobami poverenými výkonom dohľadu v „Oznámení o začatí výkon u dohľadu na mieste" č. OFS-11660/2015 z 18. 11. 2015, v liste „Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie" č. OFS-11660/2015 z 1. 12. 2015, v „Zápise z rokovania č. 1" zo 7. 12. 2015 a „Zápise z rokovania č. 3" z 9. 12. 2015;

2.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu kópie kompletných úverových zložiek k zmluvám v rozsahu údajov a spôsobom, ako boli uvedené v liste „Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie" č. OFS-11660/2015 z 1. 12. 2015, v elektronickej komunikácii zo 7. 12. 2015 a v „Zápise z rokovania č. 3" z 9. 12. 2015;

3.   neposkytla osobám povereným výkonom dohľadu všetky vnútorné predpisy upravujúce opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov účinné od 1. 9. 2015 vrátane prípadných dodatkov tak, ako boli požadované „Oznámením o začatí výkonu dohľadu na mieste" č. OFS-11660/2015 z 18. 11. 2015, listom „Vyjadrenie k doplneniam podkladov a vyžiadanie dokumentácie" č. OFS-11660/2015 z 1. 12. 2015 a elektronickou komunikáciou z 3. 12. 2015 a 4. 12. 2015;

pričom Banková rada Národnej banky Slovenska v druhostupňovom konaní takto rozhodla:

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom č. OFS-1087/2016-1 z 1. 2. 2016 v znení opravy č. OFS-1087/2016-21 z 31. 3. 2016 potvrdzuje a zároveň rozklad spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. [IČO: 35807598; sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1] z 19. 4. 2016 zamieta.