Výrok rozhodnutia :

NP Company, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-007-472 k č.sp.: NBS1-000-002-950

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-11329-1/2010 zo dňa 23.9.2010 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi: NP Company, s.r.o., Košariská 170, 906 15 Košariská, IČO: 45 542 104, na základe nedostatkov v činnosti spoločnosti NP Company, s.r.o., ktorými boli porušené: a) ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanoveniami § 18 ods. 11 prvá veta, § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť NP Company, s.r.o. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti NP Company, s.r.o., ktorá je zároveň aj odborným garantom spoločnosti NP Company, s.r.o., nesplnila povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a následne po uplynutí tejto lehoty od 30.12.2015 nespĺňa požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, b) porušenie ustanovenia § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť NP Company, s.r.o. nepredložila Národnej banke Slovenska do 31.3.2016 výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2015.