Výrok rozhodnutia : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : ODT-9898/2013-1

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545 (ďalej len „spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa") predchádzajúci súhlas na voľbu osoby - Dipl. Ing. Doris Wendler, nar. xx.xx.xxxx, bytom Raphael-Donner-Alee 90 Haus 3, 1220 Viedeň, Rakúska republika - za členku predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa.