Výrok rozhodnutia :

Avanea, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-312-505 k č.sp.: NBS1-000-058-266

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov správcovskej spoločnosti s obchodným menom Avanea, správ. spol., a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, na základe žiadosti podanej dňa 8. decembra 2020 spoločnosťou Avanea a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 52 618 170. I. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti Avanea, správ. spol., a.s. je podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa ustanovenia § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. II. Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť Avanea, správ. spol., a.s. môže podľa ustanovenia § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa ustanovenia § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval. III. Funkciu člena predstavenstva správcovskej spoločnosti Avanea, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: JUDr. Vazil Hudák, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Jozef Barta, MBA, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Mário Virčík, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy. Funkciu člena dozornej rady správcovskej spoločnosti Avanea, správ. spol., a.s. môžu vykonávať tieto osoby: Marián Boček, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Adrián Vyčítal, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Ing. Jozef Urban, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, Peter Gajdoš, dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy, JUDr. Ing. Tomáš Korman, LL.M., dátum narodenia xxxx, trvale bytom yyyy. IV. Toto rozhodnutie je rozhodnutím podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010.