Výrok rozhodnutia :

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-005-076 k č.sp.: NBS1-000-002-038

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305, na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.“ v časti 1 ods. 1.2, v časti 4 ods. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. písm. a), 4.5 písm. d). Návrh úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.“ je prílohou tohto rozhodnutia.Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 13 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.