Výrok rozhodnutia : VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-5167/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje podľa § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24 IČO: 35 786 272 (ďalej len „správcovská spoločnosť VÚB AM") povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom: VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond FMF"), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti VÚB AM zo dňa 12. mája 2014. Podielový fond FMF má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu FMF je VÚB, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 1, IČO: 31 320 155. II. schvaľuje v zmysle § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu FMF v znení zo dňa 2. júla 2014. Štatút podielového fondu FMF tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu FMF nie je súčasťou predajného prospektu podielového fondu FMF. Podielový fond FMF vytvorený v zmysle zákona o kolektívnom investovaní spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010.