Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-14764/2015-3

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom v súvislosti s predajom spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,  nasledujúcim spoločnostiam:

1.  AEGON Europe Holding B.V., so sídlom Aegonplein 50, 2591 TV Hague, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod číslom 52705390,

2.  AEGON Slovakia Holding B.V., so sídlom Aegonplein 50, 2591 TV Hague, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod číslom 27127957,

3.  Allen & Overy Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 857 897,

4.   Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO: 36 354 422,

5.  Ernst & Young, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 839 121,

6.  Ernst & Young, s.r.o., so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 267 05 338,

7.   BNP Paribas Fortis SA/NV Netherlands Branch, so sídlom Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Holandskej obchodnej komore pod číslom 57794960,

8. The Boston Consulting Group Servicing Limited Liability Company, so sídlom 1052 Budapest, Piarista köz 2, Maďarsko, registrovaná súdom v Budapešti ako registrovým súdom pod číslom 01-09-565850.