Výrok rozhodnutia : MetLife Amslico poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11430/2012-6

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve spoločnosti MetLife Global Holding Company II GmbH, so sídlom Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Švajčiarska konfederácia, IČO: CH-170.4.010.728-9 (ďalej len „MGHC II") predchádzajúci súhlas na to, aby sa spoločnosť MetLife Amslico poisťovňa, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 31 402 071 (ďalej len „poisťovňa MetLife Amslico"), stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti MGHC II priamo. Nadobúdaná a aj celková kvalifikovaná účasť spoločnosti MGHC II na poisťovni MetLife Amslico je vo výške 100 %.Podľa ustanovenia § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve na to, aby sa poisťovňa MetLife Amslico stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti MGHC II priamo, určuje Národná banka Slovenska spoločnosti MGHC II lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.