Výrok rozhodnutia : ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-009-027 k č.sp.: NBS1-000-003-450

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004   Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ZUNO BANK AG, so sídlom Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko, zapísanej pod registračným číslom FN 326454f, konajúcej prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 867 594 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 v súvislosti s prípravou predaja časti pobočky zahraničnej banky.