Výrok rozhodnutia : Demi-Finance s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-12213/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Demi-Finance s.r.o. so sídlom Koniarekova 5861/2, 917 01 Trnava, IČO: 46 889 868 podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.