Výrok rozhodnutia :

Across Funding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-179-820 k č.sp.: NBS1-000-039-198

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 20.6.2019 pre dlhopisy Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580 s názvom „Dlhopisy Across Funding 8“ s prideleným kódom ISIN SK4000015434 v najvyššej sume menovitých hodnôt 20 000 000 eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 eur, s emisným kurzom dlhopisov 84,208 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku ich vydávania, s dátumom vydania dňa 12.6.2019 a so splatnosťou dňa 12.3.2023.
Prospekt cenného papiera zo dňa 20.6.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.