Výrok rozhodnutia : VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1010/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123   podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods.2  zákona o cenných papieroch:

1. Opis cenných papierov zo dňa 21.1.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy s názvom „Hypotekárny záložný list VOLKSBANK Slovensko XVI" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120008889 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 22.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 26.11.2012 a so splatnosťou dňa 26.11.2015,
2. Súhrnný dokument zo dňa 21.1.2013,  
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 13.9.2012, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10045-1/2012 zo dňa 3.10.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných papierov zo dňa 21.1.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 21.1.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.